Adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Hozzájárulás a személyes adatok kezelésére
Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-ára, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Munka tv.) 10. § (2) bekezdésére a Kiskunfélegyházi Malom Kft (Székhely: H-6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 61., Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102409, Nyilvántartó Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő a munkaviszony létesítése céljából történő jelentkezés során beküldött személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
A) A jelentkező az álláshirdetésre való jelentkezését megelőzően köteles megismerni a jelen tájékozató tartalmát. A jelentkező a jelentkezésének benyújtásával egyrészt nyilatkozik arról, hogy a tájékozató tartalmát megismerte, másrészt nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés benyújtásával és a regisztrációjával hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Az álláshirdetés a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékozató elérhetőségét és előzetes megismerésének kötelezettségét minden esetben tartalmazza.
B) Amennyiben a jelentkező e-mailben küldi el pályázatát, a Társaságtól kapott válasz e-mailben szereplő megerősítő linkre kattintással járul hozzá az adatainak az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

II. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

III. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, ill. az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek a Társaság megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.
IV. A kezelt adatok köre

A Társaság a jelentkezők következő adatait kezeli: a regisztráció és a bejelentkezések dátuma és időpontja, családi- és keresztneve, születési hely és ideje, e-mail címe, jelszava, telefonszáma, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, és a honnan értesült álláshirdetéseinkről kérdésre adott válasza, hozzájáruló nyilatkozata, arcképe, önéletrajzában és az Ön által feltöltött további dokumentumokban szereplő adatai.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az ebbe a körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre elsősorban a Társaság jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe.
A Társaság bizonyos munkakörök betöltésekor szakcég közreműködését veheti igénybe, amely során a kiválasztás egyes munkafázisait szakértő partner végzi el a Társaság megbízásából.
Előbbi esetben a Társaság az Ön által a jelentkezési folyamat során elküldött dokumentumokat, ill. az Ön elérhetőségeit, az adatkezelés céljának megvalósítására, a Társaság szerződéses partnere részére továbbítja, ill. szavatolja, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag a III. pontban leírt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

VI. Az adatkezelés időtartama
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, adatait legfeljebb 6 hónapig tároljuk, illetve amíg Ön személyes adatainak törlését az Infotv. 14. § c) pontja szerint nem kérte.

VII. Jogorvoslati lehetőségek
Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

VIII. Egyebek
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társasághoz állásajánlatra történő jelentkezés, ill. annak keretében személyes adatok (beleértve az önéletrajzot) beküldése kizárólag e-mailben, elektronikus úton történhet. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a Társaság részére személyes adatokat ne adjon meg, ha mégis így tesz, elektronikus úton kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni a beküldött személyes adatai kezeléséhez, mivel az adatkezelés jogszerűsége kizárólag ezen út igénybevételével biztosított.

IX. Címek, elérhetőségek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Fővárosi Törvényszék
cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Vonatkozó jogszabályok: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
* * *
Az álláshirdetésre jelentkező személy a jelentkezésével elismeri, hogy a fenti tájékozatót megismerte és megértette és az adatkezeléshez, a fentiek szerint hozzájárul.